Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις τροποποιήσεις στο Σύστημα Αξιολόγησης Δημοσίου τομέα βάσει του Ν.4735/2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/7/οικ.19392 – 15/10/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016 και συμπλήρωση διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197).”