Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη δημοσίευση πράξεων μετάταξης σε Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθ. Πρωτ.: 38420 – 22/6/2020 Εγκύκλιος 206 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “∆ηµοσίευση των πράξεων µετάταξης σε Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθµού.”