Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για διοικητικά και λειτουργικά θέματα νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 26704-29/4/2020 Εγκύκλιος 99 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α”.