Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής, θητεία Οικονομικής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Ρύθμιση κυκλοφορίας με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. 131/6383/26.01.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κοινοποιούνται διατάξεις του Νόμου 5013/2023, οι οποίες εκδόθηκαν σε συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και παρέχεται ενημέρωση για :

α) τις αλλαγές που επήλθαν όσον αφορά τις αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, 

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή, αναφορικά με τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής και τη μεταφορά τους στο δημοτικό συμβούλιο, ισχύει από 19-01-2023, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 5013/2023 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 45 «Έναρξη Ισχύος» αυτού.

β) την έγκριση Αποφάσεων Δημάρχων από το δημοτικό συμβούλιο, η οποία για τις αποφάσεις δημάρχων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 και αφορούν αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής οι οποίες από 19-1-2023 μεταφέρθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, θα δοθεί από το δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση από την έναρξη ισχύος του ν. 5013/2023

γ) τη θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής Δήμων και το χρόνο διεξαγωγής εκλογής των μελών τους 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν έχουν άμεση εφαρμογή, αλλά θα ισχύουν για τις δημοτικές αρχές που θα προκύψουν, από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και

δ) τη ρύθμιση κυκλοφορίας με Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η εν λόγω ρύθμιση, έχει αμιγώς επιβεβαιωτικό χαρακτήρα, καθώς με το άρθρο 94 του ν. 4685/2020 στις εισηγητικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχε επανέλθει αυτή της εισήγησης στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α’ 114). Συνεπώς, η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης ανατρέχει στις 7.05.2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4685/2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.