Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την καταγραφή αναρρωτικών αδειών των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ: 3996 – 21/01/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών – Παροχή Στοιχείων για το Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021″.

Συγκεκριμένα, με την Εγκύκλιο, δίνεται από το Υπουργείο σε Δήμους, Περιφέρειες και τα Νομικά τους Πρόσωπα, η δυνατότητα ανάρτησης στοιχείων σχετικά με τα υποβληθέντα αιτήματα υπαλλήλων τους, που έχρηζαν παραπομπής σε Υγειονομικές Επιτροπές, και αφορούν το διάστημα από 01.07.2021 έως και 31.12.2021.

Η περίπτωση που το αίτημα υπαλλήλου και η παραπομπή αυτού σε υγειονομική επιτροπή έγινε σε προηγούμενο εξάμηνο και η εξέταση ή η ενημέρωση της Διεύθυνσης Προσωπικού έγινε στο β΄ εξάμηνο του 2021, δεν καταχωρείται στον πίνακα. 

Ο συμπληρωμένος πρότυπος πίνακας, θα πρέπει να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο (https://aftodioikisi.ypes.gr) το αργότερο έως 15-2-2022 και ώρα 17:00, με την ονομασία ANAROTIKES5_.