Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που προσλήφθηκαν με την προκήρυξη 3Κ/2018

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθ. Πρωτ.: 47482 – 27/7/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού, που προσλήφθηκε με την προκήρυξη 3Κ/2018.”