Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την υποβολή στοιχείων των εκτελεστέων έργων

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 316/30286 – 10/05/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Υποβολή στοιχείων εκτελεστέων Έργων”.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5 και 8 της Υπ’ Αριθμ. 17326/14.03.2022 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ., οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι λοιποί φορείς της αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε μήνα, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΔΤ), πίνακα στοιχείων εκτελεστέων έργων, ήτοι πίνακα με τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, των έργων που: (α) έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό εκτελεστέων έργων του Φορέα είτε με την ενσωμάτωσή τους στο τεχνικό πρόγραμμα έργων είτε με την εγγραφή τους στον ετήσιο προϋπολογισμό είτε με την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ή (β) έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η ένταξη τους στον προγραμματισμό του φορέα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο (α).

Τα στοιχεία, θα υποβάλλονται στον ΕΔΤ: https://aftodioikisi.ypes.gr/, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς, μέσω του πρότυπου αρχείου «INVEST2022XX_», όπου ΧΧ = μήνας αναφοράς. Το αρχείο αποτελείται από δύο φύλλα εργασίας, το φύλλο «01. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ» όπου συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας του φορέα και το φύλλο «02. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ» όπου συμπληρώνονται σε επίπεδο έργου τα βασικά στοιχεία του προγράμματος εκτελεστέων έργων του κάθε Φορέα.

Στο σύνδεσμο: https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου, έχει ήδη αναρτηθεί το αρχείο «INVEST202205_», το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή των στοιχείων εκτελεστέων έργων μηνός Μαΐου 2022, με ημερομηνία αναφοράς τις 31/05/2022 και προθεσμία υποβολής τις 15/06/2022.