Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 89540/03.12.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών , με τίτλο: “Οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.