Εγκύκλιος της Προεδρίας της Κυβέρνησης σχετικά με τα Προγράμματα Επικοινωνιακής Προβολής Δημοσίου τομέα

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π.: Ε/378 – 20/10/2020 Εγκύκλιος της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με τίτλο: “Υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2021 και υποβολής έκθεσης απολογισμού των επικοινωνιακών δράσεων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το έτος 2020”.