Εγκύκλιος σχετικά με την Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 86921/11-10-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού – ενημέρωση επί των διατάξεων του ν.5056/2023 (Α΄ 163)”.

Η ως άνω Εγκύκλιο ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται στη δυνατότητα διατήρησης των νομικών προσώπων, κατ’ εξαίρεση από την αυτοδίκαιη κατάργηση/λύση των διατάξεων του Ν. 5056/2023. Πιο συγκεκριμένα, βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 5056/2023, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία δύναται να εξαιρεθούν από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29, ν.π.δ.δ. και κοινωφελείς επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση.

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαιτείται αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 15/11/2023 στο Υπουργείο Εσωτερικών και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης (άσκηση δραστηριότητας του νομικού προσώπου με εξειδικευμένο αντικείμενο, αξιοσημείωτη/μακρόχρονη απόδοση έργου και ευρύτερη αναγνώριση). Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω απόφαση (αίτηση) του οικείου δημοτικού συμβούλιου δεν υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), και δεν εμπίπτει στον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010.