Εγκύκλιος σχετικά με την Άσκηση Επαγγελματικής δραστηριότητας Οικονομικών Φορέων που δεν είναι Υπόχρεοι στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 39937/28-04-2023 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα την “«Εγκύκλιο Οδηγία – Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικονομικών φορέων που δεν είναι υπόχρεοιεγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.”.

Στην  ανωτέρω Εγκύκλιο αναφέρεται πως:

  • ως οικονομικοί φορείς θεωρούνται και τα μη κερδοσκοπικά σωματεία του άρθρου 78 ΑΚ που έχουν οικονομικό σκοπό και δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, και συνεπώς δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ
  • ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που είναι εγγεγραμμένο σε επαγγελματικό μητρώο (όπως π.χ. ένα Επιμελητήριο) μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών καίτοι δεν είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ.