Εγκύκλιος Προϋπολογισμού 2012

Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»