Εγκύκλιος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις – Απαγόρευση προμήθειας πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ.: 1280 – 26/02/2021 Εγκύκλιος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με τίτλο: “α) Έκδοση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, β)Εφαρμογή άρθρου 5 ν. 4736/2020 (Α’ 200) – Απαγόρευση προμήθειας πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.”