Εγκύκλιος για την αποδοχή Γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/152/οικ. 5748- 29/03/2021, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: “Ενημέρωση για αποδοχή Γνωμοδοτήσεων του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους”. Οι αριθ. 75/2018, 194/2018, 201/2019 και 241/2019 Γνωμοδοτήσεις του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχουν γίνει αρμοδίως αποδεκτές από τον Υπουργό Εσωτερικών και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Δείτε εδώ αναλυτικότερα:

Γνωμοδότηση 75/2018: “Κατάργηση της ειδικής διάταξης για χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους του Δημοσίου που εργάζονται μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής.

Μετά την έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4210/2013, με την οποία καταργήθηκε η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007, η οποία προέβλεπε τη χορήγηση αδείας στους υπαλλήλους του Δημοσίου, τους χειριζόμενους ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρέπει σε κάθε περίπτωση να θεωρείται ως καταργηθείσα και η σχετική διάταξη της με αριθμό 130558/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που κυρώθηκε από τον χρόνο έκδοσής της με το άρθρο 27 του ν. 1876/1990 και προέβλεπε τη χορήγηση άδειας στους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής. (ομόφ.)”

Γνωμοδότηση 194/2018: “Συμμετοχή υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, με τις ιδιότητες του Προέδρου και του Ταμία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 3528/2007, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δημόσιο δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέσεις του Προέδρου και του Ταμία της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας, Ανάπτυξης και Μηχανικής Γραφικών Τεχνών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας». (ομόφ.)”

Γνωμοδότηση 201/2019: “Χορήγηση ειδικής άδειας, λόγω σοβαρών νοσημάτων τέκνων γονέων υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Οι γονείς υπάλληλοι, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και δικαιούνται την οριζόμενη, με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ. και παρ. 2 και 3 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007, ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, δεν δικαιούνται επιπρόσθετα και την προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012, ειδική γονική άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος (ομόφ.).”

Γνωμοδότηση 241/2019: “Χορήγηση άδειας υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο οποίος φοιτά σε Τμήμα Α.Ε.Ι., που εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

Ο υπάλληλος που φοιτά σε Τμήμα Α.Ε.Ι., το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, για την παρακολούθηση πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, για το οποίο έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν δικαιούται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5 εδ.β΄ του Υ.Κ. (ομόφ.).”