Εγκύκλιος Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με πρόστιμα που αφορούν τις Μ.Υ.Φ.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. E. 2028 – 02/02/2021 Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει, μετά την ψήφιση του άρθρου 78 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), αναφορικά με ακύρωση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθηκαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016.”