Α.Α.Δ.Ε.: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4674/2020: “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αρ. Πρωτ: Ε. 2095 – 26/6/2020 Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα: “Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020 : «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις » (Α’ 53/11.03.2020).”