Επικαιρότητα

Εγκύκλιοι του ΥΠ.ΕΣ. για τις νέες Δημοτικές Αρχές

image_pdfimage_print

Το Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσίευσε στις 20, 21, 23, 29 Αυγούστου και 13 Σεπτεμβρίου 2019 τις κάτωθι εγκυκλίους, που αφορούν τη νέα δημοτική περίοδο:

 1. Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια
  (Αριθμός Εγκυκλίου:87, ΑΠ: 59646/20-8-2019, ΑΔΑ: 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ)
 2. Σύντομος Οδηγός νεοεκλεγέντος δημοτικού συμβούλου
  (Αριθμός Εγκυκλίου:86, ΑΠ: 59642/20.08.2019, ΑΔΑ: 6ΙΚΡ465ΧΘ7-ΦΥΘ)
 3. Ορισμός Αντιδημάρχων
  (Αριθμός Εγκυκλίου:82, Α.Π.: 59633/20.08.2019, ΑΔΑ:ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ)
 4. Οργάνωση και Λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του Ν.4600/2019 (Α’ 43)
  (Αριθμός Εγκυκλίου:83, ΑΠ: 59634/20-8-2019, ΑΔΑ: Ψ2Η5465ΧΘ7-ΜΝΒ)
 5. Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  (Αριθμός Εγκυκλίου:90, ΑΠ: 59849/21.08.2019, ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08)
 6. (ΑριθμόςΕγκυκλίου: 91, ΑΠ: 59851/21-8-2019, ΑΔΑ: 69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65)
 7. (Αριθμός Εγκυκλίου:88, ΑΠ:59846/21.08.2019, ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4)
 8. (Αριθμός Εγκυκλίου: 89, ΑΠ: 59847/21-8-2019, ΑΔΑ:6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ)
 9. Οδηγίες για λειτουργία Ληξιαρχείων των υπό σύσταση Δήμων
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 92, ΑΠ: 60144/23.08.2019, ΑΔΑ: 6ΝΤ8465ΧΘ7-03Α)
 10. Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 93, ΑΠ: 60173/23.08.2019, ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ)
 11. Απαραίτητες μεταβολές στο Μητρώο Πολιτών και οδηγίες για τη λειτουργία των υποσυστημάτων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και Ληξιαρχείου των καταργούμενων και υπό σύσταση Δήμων
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 94, ΑΠ: 60912/29.08.2019, ΑΔΑ: Ω5ΠΥ465ΧΘ7-ΚΥ0)
 12. Ενέργειες εκ μέρους των δήμων που συνιστώνται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4600/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του ν.4623/2019 και ισχύουν
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 95, ΑΠ: 60992/29.08.2019, ΑΔΑ: 6ΒΑΝ465ΧΘ7-ΓΤΨ)
 13. Οδηγίες σχετικά με την κατάταξη – τοποθέτηση του προσωπικού των νέων δήμων και των νομικών  Προσώπων από 1-9-2019 – κατάρτιση​ πάγιων ΟΕΥ- λοιπά θέματα προσωπικού που ρυθμίζονται από τις ​διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4600/2019 (Α΄43)
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 96, ΑΠ: 61119/29.08.2019, ΑΔΑ: Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3)
 14. Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 102, ΑΠ 63900/13.9.2019,ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ)