Εγκύκλιοι του ΥΠ.ΕΣ. για τις νέες Δημοτικές Αρχές

Το Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσίευσε στις 20, 21, 23, 29 Αυγούστου και 13 Σεπτεμβρίου 2019 τις κάτωθι εγκυκλίους, που αφορούν τη νέα δημοτική περίοδο:

 1. Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια
  (Αριθμός Εγκυκλίου:87, ΑΠ: 59646/20-8-2019, ΑΔΑ: 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ)
 2. Σύντομος Οδηγός νεοεκλεγέντος δημοτικού συμβούλου
  (Αριθμός Εγκυκλίου:86, ΑΠ: 59642/20.08.2019, ΑΔΑ: 6ΙΚΡ465ΧΘ7-ΦΥΘ)
 3. Ορισμός Αντιδημάρχων
  (Αριθμός Εγκυκλίου:82, Α.Π.: 59633/20.08.2019, ΑΔΑ:ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ)
 4. Οργάνωση και Λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του Ν.4600/2019 (Α’ 43)
  (Αριθμός Εγκυκλίου:83, ΑΠ: 59634/20-8-2019, ΑΔΑ: Ψ2Η5465ΧΘ7-ΜΝΒ)
 5. Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  (Αριθμός Εγκυκλίου:90, ΑΠ: 59849/21.08.2019, ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08)
 6. (ΑριθμόςΕγκυκλίου: 91, ΑΠ: 59851/21-8-2019, ΑΔΑ: 69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65)
 7. (Αριθμός Εγκυκλίου:88, ΑΠ:59846/21.08.2019, ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4)
 8. (Αριθμός Εγκυκλίου: 89, ΑΠ: 59847/21-8-2019, ΑΔΑ:6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ)
 9. Οδηγίες για λειτουργία Ληξιαρχείων των υπό σύσταση Δήμων
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 92, ΑΠ: 60144/23.08.2019, ΑΔΑ: 6ΝΤ8465ΧΘ7-03Α)
 10. Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 93, ΑΠ: 60173/23.08.2019, ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ)
 11. Απαραίτητες μεταβολές στο Μητρώο Πολιτών και οδηγίες για τη λειτουργία των υποσυστημάτων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και Ληξιαρχείου των καταργούμενων και υπό σύσταση Δήμων
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 94, ΑΠ: 60912/29.08.2019, ΑΔΑ: Ω5ΠΥ465ΧΘ7-ΚΥ0)
 12. Ενέργειες εκ μέρους των δήμων που συνιστώνται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4600/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του ν.4623/2019 και ισχύουν
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 95, ΑΠ: 60992/29.08.2019, ΑΔΑ: 6ΒΑΝ465ΧΘ7-ΓΤΨ)
 13. Οδηγίες σχετικά με την κατάταξη – τοποθέτηση του προσωπικού των νέων δήμων και των νομικών  Προσώπων από 1-9-2019 – κατάρτιση​ πάγιων ΟΕΥ- λοιπά θέματα προσωπικού που ρυθμίζονται από τις ​διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4600/2019 (Α΄43)
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 96, ΑΠ: 61119/29.08.2019, ΑΔΑ: Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3)
 14. Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
  (Αριθμός Εγκυκλίου: 102, ΑΠ 63900/13.9.2019,ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ)