Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ύψους 913 εκατ.

Με στόχο «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Νέου ΕΣΠΑ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση της «Ψηφιακής Ελλάδας», μέσω της προώθησης του οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση και την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής, αλλά και υπηρετώντας τη στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σημείο αναφοράς για την υλοποίηση του ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», είναι η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» κινείται πάνω σε τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες:

  1. τον Ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου του Δημόσιου Τομέα, με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ
  2. την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων, όπου προβλέπεται να διατεθούν επιπλέον 400 εκατ. ευρώ και
  3. την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, με χρηματοδότηση ύψους 113 εκατ. ευρώ.

Οι 7 στόχοι των Δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», είναι:

  • Η παροχή σε πολίτες και επιχειρήσεις, καινοτόμων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, οι οποίες θα διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές: της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της Προσβασιμότητας και του Καθολικού σχεδιασμού, ώστε να είναι φιλικές για όλους χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς
  • Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, το gov.gr
  • H ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Η ανάπτυξη υποδομών νέφους και κέντρων δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας φιλικών προς το περιβάλλον
  • Η επέκταση των σημείων ασύρματης πρόσβασης και η ολοκλήρωση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα
  • Η εξασφάλιση της συνδεσιμότητας υπερυψηλών ταχυτήτων με την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών
  • Η ενίσχυση της «Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων» και της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση».