ΕΑΔΗΣΥ: Υπόδειγμα Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και συνοδευτικών εγγράφων για συμβάσεις προμηθειών

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2683/12-06-2023 Έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την “Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένου υποδείγματος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και συνοδευτικών εγγράφων της σύμβασης για συμβάσεις προμηθειών”.

Με το ως άνω έγγραφο, γνωστοποιούνται τα παρακάτω επικαιροποιημένα έγγραφα σύμβασης προμηθειών:

  1. υπόδειγμα διακήρυξης σύμβασης προμηθειών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  2.  

    σχέδιο συμφωνητικού προμηθειών 

  3.  

    πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων για συμβάσεις προμηθειών

  4.  

    ενοποιημένο κείμενο προτυποποίησης περιεχομένου υπεύθυνων δηλώσεων ως αποδεικτικών μέσων σε σχέση με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού.

Υπογραμμίζεται πως τα παραπάνω υποδείγματα δεν αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ. Όμως, η δομή καθώς και οι όροι τους δεν είναι δεσμευτικοί για τις αναθέτουσες αρχές, στην ευχέρεια των οποίων εξαρτάται η διαμόρφωσή τους ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς ανάθεση σύμβασης (ποσότητα, μέγεθος, πολυπλοκότητα, εξειδικευμένες απαιτήσεις), προκειμένου να μην παραβιάζεται η γενική αρχή της αναλογικότητας που ορίζει κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, πως οι όροι αυτοί δεν πρέπει να υπερβαίνουν του μέτρου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.