ΕΑΔΗΣΥ: Διενέργεια κρατήσεων, ανάλογα με την περίοδο σύναψης της σύμβασης

Σε συνέχεια:

  • του Νόμου 4912/2022 (ΦΕΚ Α’ 59 – 17/03/2022), με τίτλο: “Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.”,
  • της Ανακοίνωσης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις 06/04/2022, που αφορά την Απόδοση κράτησης υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ, 
  • της Π.Υ.Σ. 29/27.09.2022 (ΦΕΚ 908/30.09.2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), με την οποία διορίζονται ο Πρόεδρος και 8 Σύμβουλοι της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

η ΕΑΔΗΣΥ εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:

Σε συνέχεια  των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν.4912/21 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον Ν.4413/2016, αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής Σύμβασης.

Το ποσό της κράτησης, παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Τράπεζα της Ελλάδας: ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432

Επομένως, μετά το διορισμό του Προέδρου και των Συμβούλων της ΕΑΔΗΣΥ εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 4912/2022 και επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ, επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412/2016 και στον ν. 4413/2016, αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα και ανάλογα με την περίοδο σύναψης της σύμβασης:

Με βάση τα παραπάνω η κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ, εφαρμόζεται ξεκάθαρα για συμβάσεις που συνάπτονται από τις 30/09/2022 και μετά.

Για τις Συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις 17/03/2022 και μέχρι τις 29/09/2022, άποψή μας είναι ότι επιβάλλεται κράτηση κράτηση 0,1% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ και 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την Aνακοίνωση ΕΑΑΔΗΣΥ στις 06.04.2022.

Δείτε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΗΣΥ εδώ.