ΕΑΑΔΗΣΥ: Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19

Εκδόθηκε το υπ’ Αρ. Πρωτ.: 557 – 01/02/2022 Έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με τίτλο: “Δημοσίευση ν. 4876/2021 – Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19”.