ΕΑΑΔΗΣΥ: Διευκρινίσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού σε διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών

Σε συνέχεια της Απόφασης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 38866/21.04.2022, με θέμα τον «Καθορισμό κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της Χώρας», η οποία ισχύει από 01.05.2022, και με την οποία  ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων αυξήθηκε στο ποσό των 713,00 ευρώ, ενώ και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, επίσης αυξήθηκε στο ποσό των 31,85 ευρώ, εκδόθηκε το υπ. Αριθμ. Πρωτ: 3275/ 14.06.2022 Έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις, προκειμένου οι αναθέτουσες Aρχές να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αντίστοιχες συνέπειες που προκύπτουν από αυξήσεις του εργατικού κόστους, οι οποίες επηρεάζουν τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων και να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνέχεια αυτών.