ΕΑΑΔΗΣΥ: Αλλαγές στα κατώτερα όρια εφαρμογής του Ν.4412/2016 από την 01/01/2022

Εκδόθηκε το υπ. αριθμ.: 7040/23.11.2021 Έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), το οποίο απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), και αφορά τα ποσά των διεθνών Διαγωνισμών.

Στη σχετική της Ανακοίνωση, η Αρχή ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί (ΕΕ) 2021/1952, 2021/1953 και 2021/1951 που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής αντίστοιχα των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 01/01/2022.

Κατά συνέπεια, από την Πρωτοχρονιά, αναμορφώνονται και τα όρια που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 235 του ν.4412/2016, καθώς και στο άρθρο 2 παρ.1(α) του ν.4413/2016.