Δ’ Κατανομή από τους ΚΑΠ έτους 2023 σε Δήμους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 101243/24-11-2023 Απόφαση του Υπουργείου εσωτερικών, με θέμα την “Δ΄ Κατανομή ποσού 42.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 42.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, το οποίο ποσό αποδίδεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.