Δυνατότητα Πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων της Προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 54125 – 18/8/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο γνωστοποιείται η δυνατότητα πρόσληψης βάσει των προσωρινών Πινάκων κατάταξης, των υποψηφίων της Προκήρυξης 13Κ/2021 (ΦΕΚ 66/31.12.2021 Τεύχος ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και άλλους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.