Δυνατότητα Πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ της προκήρυξης 13Κ/2021

Δημοσιεύτηκε, το υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 63379 – 28/9/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο γνωστοποιείται ότι κατόπιν της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταρτίσθηκε από το ΑΣΕΠ ο προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./214/12705/25-8-2022 Απόφαση κατανομής του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, όπως ισχύει (ΦΕΚ 4580/Β’/2022, ΑΔΑ: Ψ1ΠΧ46ΜΤΛ6-Χ40).

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του ν.4765/2021, καλούνται οι ανωτέρω φορείς όπως προβούν άμεσα στην πρόσληψη ορισμένου ή και του συνόλου του αριθμού των Υποψηφίων προς διορισμό, από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και παρέχονται σχετικές Οδηγίες.