Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

Σε συνέχεια του Νόμου 4873/2021, με το Άρθρο 60 του οποίου αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων, δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 893/94156/20-12-2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην Εγκύκλιο: “Αποφάσεις Δημάρχων περί παράτασης θητείας των Αντιδημάρχων, που δημοσιεύτηκαν από την 1.8.2021 και δεν ακυρώθηκαν, εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο των διατάξεων του ως άνω Νόμου. Τυχόν δε αποφάσεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες ακύρωσαν σχετικές Αποφάσεις Δημάρχων, είναι νόμιμες και επιφέρουν το ακυρωτικό τους αποτέλεσμα”.