Δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής συνεδριάσεων τηλεδιάσκεψης φορέων Δημοσίου τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1704- 6/5/2020 η υπ’Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Εσωτερικών – Επικράτειας, με θέμα: “Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 539)» (Β΄ 850/13-3-2020). “