Δυνατότητα διενέργειας υποχρεωτικών δαπανών Ο.Τ.Α. χωρίς εγκεκριμένο Προϋπολογισμό έως τέλος Μαρτίου

Αθήνα, 2/1/2020

 

Αξιότιμοι συνεργάτες,

 

Οι Δήμοι και τα Νομικά τους Πρόσωπα, με την έναρξη της χρήσης του 2020 και έως τέλος Μαρτίου, μπορούν να προβούν στην διενέργεια των υποχρεωτικών δαπανών (ανάμεσά τους και των Π.Ο.Ε. οφειλών), ακόμα και αν δεν διαθέτουν εγκεκριμένο Προϋπολογισμό.

 

Με βάση το άρθρο 160 του Ν.3463/2006: «Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:…

 

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158».

 

Υποχρεωτικές δαπάνες[1] είναι:

 

α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων (Με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, ΦΕΚ-42 Α’, ορίζεται ότι : «Στις υποχρεωτικές δαπάνες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, περιλαμβάνονται και τα έξοδα παράστασης και η αποζημίωση των μελών συμβουλίων των τοπικών διαμερισμάτων, καθώς και των παρέδρων»).

 

β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης.

(Με την παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν. 3943/11, ΦΕΚ-66 Α/31-3-11, ορίζεται ότι : «Στις υποχρεωτικές δαπάνες της περίπτωσης β΄της παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, καθώς και εκείνες που απορρέουν από την εκτέλεση των συμβάσεων έργου»).

 

γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.

 

δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

 

ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.

 

στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.

 

ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.

 

η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων.

 

θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.

 

ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων.

 

ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.

 

ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.

 

ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.

 

ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

 

ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

 

ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών (και άρα και αυτές των οφειλών Π.Ο.Ε.). Δείτε την απάντηση του ΥΠ.ΕΣ.

 

ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.

 

 

Επίσης, στην με αρ.πρωτ. 2/84327/0026 – 21/11/2019 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους» (ΑΔΑ: 61ΩΑΗ-Ρ11), αναφέρονται τα κάτωθι:

«α.I) Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2020, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωριστούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2020.

β. Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις (κατά την έννοια της παρ. 5β. του άρθρου 8 του ΠΔ 80/2016) τόσο του τρέχοντος έτους όσο και παρελθόντων ετών, των οποίων οι αναλήψεις ανατράπηκαν κατά τα ανωτέρω».

 

Τέλος, και στην παράγραφο 7 του άρθρου 66 του Ν.4270/2014, επισημαίνονται τα εξής:

«Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται με ευθύνη των προϊστάμενων οικονομικών υπηρεσιών στον προϋπολογισμό του φορέα, πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων».

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παραμένουμε στην διάθεση σας.

[1] Παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006