Δομή και Περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας για τους Δήμους

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 5888/15-12-2021, η υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/119776/2429 Κοινη Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: “Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού“, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικότερα και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που προσαρτάται στην εν λόγω Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.