Διοικητικά Πρόστιμα Παραβίασης Περιορισμού Κυκλοφορίας

Με τη δημοσίευση της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68 – 20/3/2020), και συγκεκριμένα με το άρθρο 68, γνωστοποιήθηκε ότι ο τρόπος επιβολής διοικητικών προστίμων, για τις παραβάσεις των περιορισμών της κυκλοφορίας των πολιτών θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Στις 22 Μαρτίου του 2020, δημοσιεύθηκε η με αρ. Δ1α/Γ.Π οικ. 20036 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, στην παράγραφο 7 του πρώτου άρθρου της οποίας, αναφέρεται ότι στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό της κυκλοφορίας, επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2696/1999), όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Συνεπώς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 104 του Ν. 2696/1999, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τα διοικητικά αυτά πρόστιμα μεταβιβάζονται στους οικείους Δήμους για την βεβαίωση τους.

Ο Κωδικός Αριθμός του Προϋπολογισμού των Εσόδων που προτείνουμε να εγγραφεί το εν λόγω έσοδο, είναι ο 1519 ανεπτυγμένος με περιγραφή «Πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις λόγω κορωνοϊού».

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παραμένουμε στην διάθεση σας.

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.,

 

 

 

 

Θάνος Πολύδωρος

 Διευθύνων Σύμβουλος