Δικαιούχοι Άδειας για μονογονεϊκές οικογένειες

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. πρωτ. : 38481/10-04-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για την άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με το άρ.45 του ν. 4808/2021, στους εργαζόμενους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών σε σχέση με την ηλικία του τέκνου τους. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, στην περίπτωση της συγκεκριμένης άδειας, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ των Δήμων, εφαρμόζεται η εργατική Nομοθεσία.