Δικαιολογητικά απόδοσης υπολοίπου επιχορήγησης Δήμων από το πρόγραμμα “Φιλόδημος II”

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. Πρωτ. : 7972 – 02/02/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Δικαιολογητικά απόδοσης του υπολοίπου 50% της υπ΄αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφασης επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.”.