Διευκρινιστικό έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με τη δημοσίευση διακήρυξης σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της

Δημοσιεύτηκε το υπ’Αρ. Πρωτ.:4121 – 30/7/2020 Έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με θέμα:”Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης”.