Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού Δημοσίου τομέα για το έτος 2019

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436 – 16/10/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ – Υποβολή Απόψεων-Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους αξιολογούμενους – Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού – Προώθηση ανώνυμων ερωτηματολογίων”.