Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/71/οικ.15448 – 5/8/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: ” Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήματος στον
ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021.”