Διευκρινιστική Εγκύκλιος – Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθ. πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 22/1323/17909,17990/25.11.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου- Διευκρινιστική Εγκύκλιος.”.