Διευκρινήσεις επι της αποσβεστικής προθεσμίας για τη βεβαίωση επί του χρόνου παραγραφής είσπραξης εισφοράς

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 784_2024/26-02-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Παροχή διευκρινίσεων επί της αποσβεστικής προθεσμίας για τη βεβαίωση και επί του χρόνου παραγραφής προς είσπραξη της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 9 του ν.1337/1983 (Α’ 33), καθώς και των οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ”.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκυκλίο, ο χρόνος αποσβεστικής προθεσμίας του δικαιώματος των Ο.Τ.Α. προς βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα ανέρχεται στα πέντε έτη και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους.