Διευκρινίσεις ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2020

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 71274 – 27/10/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών”.