Διευκρινίσεις των διατάξεων του Ν. 4808/2021, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της απεργίας

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ.: 62587 – 26/08/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “ Διευκρινίσεις επί των άρθρων 91-95 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ασκείται νόμιμα το δικαίωμα της απεργίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας”.