Διευκρινίσεις που αφορούν τον Προϋπολογισμό σε νέα Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 87194 – 11/12/2020 Εγκύκλιος 487  του Υπουργείου Εσωτερικών,με τίτλο: “Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 από τους δήμους και της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 4172/2013 από τις περιφέρειες.”.