Διευκρινίσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με την τροποποίηση των λόγων αποκλεισμού από τη διαδικασία δημόσιας σύμβασης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ.: 6195 – 3/11/2020 Εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με τίτλο: “Δημοσίευση ν. 4738/2020 (A 207). Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4412/2016”.”