Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών, για την ανατροφή τέκνου

Σε συνέχεια της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 213/οικ.13594 – 26/08/2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, δημοσιεύθηκε η Υπ. Αριθ. Πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ. 14695 Εγκύκλιος του Υπουργείου, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις διατάξεις, σχετικά με τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε νεοδιοριζόμενο/η υπάλληλο και για την άδεια άνευ αποδοχών, για την ανατροφή Τέκνου.

Τυχόν οδηγίες με διαφορετικό περιεχόμενο, που περιλαμβάνονται στις Υπ’ Άριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346 – 29/05/2008, υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/51/οικ. 34813 – 27/12/2013, και Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/213/οικ. 13594 – 26/08/2022 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για το ανωτέρω ζήτημα, παύουν να ισχύουν.