Διευκρινίσεις για τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/52168/681/ 24-05-2022 Έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: “Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων, εκδοθεισών κατ΄ εξουσιοδότηση του του άρθρου 86 του Ν. 4759/2020.”.

Με το έγγραφο, παρέχονται διευκρινίσεις, σε συνέχεια ερωτημάτων, που διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων, σχετικά με την εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων, εκδοθεισών κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020, που αφορούν τον καθορισμό του αντικειμένου ελέγχου εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και του αντικειμένου ελέγχου των Δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατά τον δειγματοληπτικό Έλεγχο.