Διευκρινίσεις για τήρηση του μητρώου ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών των άρθρων 25 και 26 του Ν.4257/2014

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ αριθ. Πρωτ.: 243/16983/01.03.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με Θέμα τις : “Διευκρινίσεις για την τήρηση του Μητρώου ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων των Δήμων και Περιφερειών των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014 “.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Δήμοι και οι περιφέρειες οφείλουν να αποστέλλουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 3 των Υπουργικών Αποφάσεων με αριθμ. 16457/12.5.2015 και 16456/12.5.2015 (ΦΕΚ 937 Β΄/21.5.2015), οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των Άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνται στο αντίστοιχο Μητρώο, σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 και 2 που επισυνάπτονται στο παράρτημα της εγκυκλίου υπ. Αρ. Πρωτ. 19845/11-06-2015.

Στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, περιλαμβάνονται, και οι επιχειρήσεις που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, και αποτελούν επιχειρήσεις Ο.Τ.Α ειδικού σκοπού, όπως π.χ. Δ.Ε.Υ.Α., Φ.Ο.Δ.Σ.Α., αναπτυξιακοί οργανισμοί, ενεργειακές κοινότητες κ.λπ.. Επίσης, την ίδια υποχρέωση έχουν και τα νπδδ της τοπικής αυτοδιοίκησης που ενδεχομένως έχουν συσταθεί από ειδικές διατάξεις Νόμων (λ.χ. Φορείς Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Ως προς τις ειδικότερες διαδικασίες τήρησης του Μητρώου και επειδή έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις στη στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» του πίνακα δεν αναγράφεται πάντα η ειδικότερη
Κατηγορία στην οποία εμπίπτει κάθε νομικό πρόσωπο, αλλά επαναλαμβάνεται η νομική μορφή, απαιτείται σχετική μέριμνα για την ορθή καταχώρισή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ΝΠΔΔ.

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Ν. 4257/2014, προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από Φορέα του δημόσιου τομέα, τα νπδδ των ΟΤΑ, υποχρεούνται να προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση καταχώρισής τους στο τηρούμενο από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μητρώο. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις των δήμων και των Περιφερειών, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δημόσιο διαγωνισμό ή να εισπράττουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβάλλουν, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, την ανωτέρω Βεβαίωση.

Τέλος, κατά το Άρθρο 6 των προαναφερθεισών Υπουργικών Αποφάσεων, υπενθυμίζεται η Υποχρέωση των δήμων και των Περιφερειών να αποστέλλουν αμελλητί, μέσα στο πρώτο Τρίμηνο κάθε έτους, τα επικαιροποιημένα στοιχεία των ΝΠΔΔ και των Επιχειρήσεών τους και μετά τον έλεγχο της πληρότητας και την καταχώριση αυτών, η αρμόδια υπηρεσία να εκδίδει τη σχετική Βεβαίωση. Η επικαιροποίηση των στοιχείων και η έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από την υποχρέωση ενημέρωσης του Μητρώου, για τυχόν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του Έτους.