Διευκρινήσεις σχετικά με τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας του COVID – 19

Δημοσιεύτηκε η υπ’  Αρ. πρωτ.: 46346- 02/07/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: “Διευκρινήσεις επί της παραγράφου 4 εδάφιο γ΄ του άρθρου 1 της αριθμ. Δ1Α/ΓΠ. οικ. 33506/29.05.2021 ΚΥΑ (Β΄ 2233), αναφορικά με τις πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως επαναλαμβάνεται και στις επόμενες ανάλογες ΚΥΑ μέχρι σήμερα.