Διευκρίνιση για την καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης των Σ.Φ.Η.Ο. από ενταγμένους Δήμους

Ανακοινώθηκε Δελτίο Τύπου από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Διευκρίνιση για την καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης των Σ.Φ.Η.Ο. από ενταγμένους Δήμους”.

Το δελτίο τύπου αναφέρει ότι:

“Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο όγδοο εδ. 2 παρ. 4 του νέου Νόμου 4787/2021 -ΦΕΚ 44 Α /26.3.2021, σε ό,τι αφορά τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) των ενταγμένων στο Πράσινο Ταμείο Δήμων (…):

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 30ή.6.2021, οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων. Η καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) δύναται να παρατείνεται και πέραν της 30ής.6.2021 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εφόσον συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο., όπως επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19″.