Διεξαγωγή test covid-19 από προσωπικό των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ

Οι Δήμοι και οι περιφέρειες, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 στο πάσης φύσης προσωπικό τους, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 14) ( παρ.5 άρθρο 74 του Ν.4745/2020)

 

Δείτε εδώ σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ βάσει του Ν.4745/2020.