Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για το έτος 2022

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/35/οικ.8120/08-05-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνέχεια της Υπ’ Αριθμ.Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.3189/24-02-2023 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 – Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους”. 

Με βάσω την ως άνω Εγκύκλιο οι αξιολογούμενοι πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργεις:

  1. στη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησής τους από 02-05-2023 έως 19-05- 2023.
  2. στην αξιολόγηση των προϊσταμένων τους μέσω συμπλήρωσης ανώνυμου ερωτηματολογίου, η οποία θα πρέπει να εκτελεστεί έως 22-05- 2023.