Διενέργεια κρατήσεων υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, ανάλογα με την περίοδο σύναψης της Σύμβασης – Τέλος χαρτοσήμου

Σε συνέχεια της από 07.10.222 ανακοίνωσης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4912/22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ. Α΄/17.03.22), καθώς και την πράξη 29/27-9-2022 του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Διορισμός Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (ΦΕΚ 908/Τ.ΥΟΔΔ/30-9-2022), η αρχή σε νέα ανακοίνωσή της την 24.10.2022, σχετικά με την επιβολή της νέας κράτησης ύψους 0,1%,  διευκρινίζει τα εξής:

Α) Για Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν τις 30.09.2022:

Διατηρείται ο μέχρι πρότινος τρόπος υπολογισμού και απόδοσης της κράτησης. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.

Β) Για συμβάσεις που έχουν υπογράφονται από 30.09.2022 και μετά:

Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν. 4912/22  (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α’ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.

Το αναλογούν ποσό της κράτησης (περίπτωση Α και Β) παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή και κατατίθεται σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της σύμβασης:

Τράπεζα της Ελλάδας: ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432

Όλες οι ανωτέρω κρατήσεις (περίπτωση Α και Β) υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Χαρτοσήμου.